Điều Khoản và Quy Định

Điều khoản và quy định

  1. Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang sodanhde.com này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và quy định sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, thông tin, hình ảnh, biểu đồ, biểu mẫu và tài liệu khác trên trang sodanhde.com thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

  1. Trách nhiệm người dùng

Khi sử dụng trang sodanhde.com, bạn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và không được sử dụng trang sodanhde.com cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, gây hại hoặc xâm phạm đến quyền của người khác. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân và tài khoản của bạn.

  1. Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ trang sodanhde.com và dịch vụ liên quan mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ.

  1. Liên kết bên thứ ba

Trang sodanhde.com của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc truy cập vào các trang web bên thứ ba là do sự lựa chọn và rủi ro của bạn.

  1. Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ khẳng định hay bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích hợp hay tính hoàn chỉnh của thông tin trên trang Sodanhde.com. Bạn sử dụng thông tin trên trang cần lưu ý kỹ với bất kỳ thông tin nào được chúng tôi chia sẻ

  1. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và quy định này theo thời gian. Phiên bản được cập nhật mới nhất của điều khoản và quy định sẽ được đăng trên trang sodanhde.com của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang sodanhde.com sau khi thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi này.